شرکت بین المللی Novartis یک شرکت های داروسازی چند ملیتی سوییسی است که دفتر مرکزی آن در بازل سوییس مستقر است، Novartis از بزرگترین شرکت های دارو سازی است که چندین نمایندگی و شعبه دارد.

تصاویر

Novartis
Novartis
Novartis