خانه سالمندان خدمات مراقبت از سالمند دارای 419 تخت چندین مرکز مراقبت پزشکی ارائه دهنده خدمات پرستاری، پزشکی، درمانی، روانشناختی و روان درمانی.

موسسه نگهداری از سالمند، اعزام پرستار در منزل، خدمات مراقبت از سالمند که دارای چندین نمایندگی در اتریش است.