موضوعات کلیدی و مهم در قراردادهای فرانچایز

1- استفاده از علامت و برند های تجاری

brands

یکی از مهم ترین مزایای خرید فرانچایز، امکان استفاده از علائم و برندهای تجاری شناخته شده و سرشناش است. در این قسمت از قرارداد لیستی از علائم تجاری که فرانچایز گیرنده می تواند از آنها استفاده کند منتشر می شود. فرانچایز گیرنده باید به این نکته توجه کند که آیا محدودیت هایی برای استفاده از علائم تجاری وجود دارد یا خیر.

2- موقعیت مکانی فرانچایز

در این بخش محدوده و موقعیت فرانچایز مشخص میشود و متقاضی باید توجه کند که آیا در این بخش از حقوق منحصر به فرد برخوردار است یا خیر.

3- مدت قرارداد فرانچایز

در این بخش مشخص می شود که زمان قرارداد چه مدت است و اینکه آیا امکان خرید حق امتیاز قبل از منقضی شدن قرارداد وجود د ارد یا خیر و یا امکان تمدید قرارداد وجود دارد یا خیر که همگی در این بخش ار قرارداد مشخص می شوند.

4- هزینه ها

در این بخش تمام هزینه های اجباری شرح داده می شود مانند هزینه های اولیه، هزینه های حق امتیاز و ...

هزینه ها

5- تعهدات و مسئولیت ها

در این بخش مسئولیت ها و تعهدات فرانچایز گیرنده مشخص می شود ، مانند:

  • الزامات برای آموزش
  • الزامات برای مشارکت در کسب و کار
  • الزامات برای نگهداری و ارسال سوابق مالی و کاری

6- محدودیت در ارائه خدمات و محصولات 

در این بخش وجود هر محدودیتی بر روی کالاها یا خدمات ارائه شده شرح داده می شود مانند:

  • استانداردهای کیفیت مورد نیاز
  • تایید تامین کنندگان
  • تایید تبلیغات
  • ساعات فعالیت
  • قیمت گذاری

7- تمدید، فسخ و انتقال قرارداد فرانچایز

در این بخش وظایف و تعهدات فرانچایز گیرنده پس از پایان قرارداد، شرایط تمدید و انتقال قرارداد توضیح داده میشود.